Bestyrelsen pr. 21. marts '24

Formand - David Jensen

Næstformand - Eva Bærentsen

Bestyrelsesmedlem - Aase Rafn

Bestyrelsesmedlem - Naveen Surendran

Bestyrelsesmedlem - Henrik M. Madsen

Træffetider

Mandag til torsdag kl. 19-20

Bestyrelsen foretrækker at blive kontaktet via bestyrelsesmailen, som tilgår hele bestyrelsen. Enkelte medlemmer kan ifm. deres ansvarsområde kontaktes pr. telefon/sms. Numrene fremgår af opslagene i opgangene og kælder.

Bestyrelsen vælges i henhold til de tinglyste vedtægter. Navnene på den til enhver tid siddende bestyrelse kan ses på opslag i opgangene, der ligeledes angiver bestyrelsesmedlemmernes træffetider og ansvarsområder.

Jævnfør ejerforeningens vedtægter:

§7. Bestyrelsen har ledelsen af ejerforeningens anliggender.

§7 stk. 2. Det påhviler bestyrelsen at sørge for god og forsvarlig varetagelse af ejendommens fælles anliggender, herunder betaling af fællesudgifter, tegning af sædvanlige forsikringer (herunder brandforsikring og husejeransvarsforsikring), renholdelse, vedligeholdelse og fornyelser i det omfang, sådanne foranstaltninger efter ejendommens karakter må anses for påkrævet. Bestyrelsen fører forsvarligt regnskab over de på fællesskabets vegne afholdte udgifter og oppebårne indtægter, herunder de ejerne afkrævede bidrag til fælles udgifter.